Mobile Label

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZE STRANY SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁNY V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, A TO ZEJMÉNA S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. 2016/679, O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 95/46/ES (DÁLE JEN: ,,NAŘÍZENÍ“).

 

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Devini s.r.o., se sídlem 5. května 780/48, Praha 4, IČ: 28279549, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215626, která je provozovatelem e-shopu www.revitalash.cz (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“).

Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování U Kanálky 4, Praha 2 - Vinohrady, adresa elektronické pošty info@devini.cz

2. KUPUJÍCÍ

Kupující je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Společnosti zboží (dále jen „Kupující“ nebo „Subjekt údajů“).

3. OSOBNÍ ÚDAJE

Správce zpracovává osobní údaje, které jsou potřebné v souvislosti uzavřením smlouvy, resp. dokončením objednávky.

Mezi tyto údaje patří jméno, příjmení, adresa, platební údaje, telefon a e-mail (dále jen: ,,Osobní údaje“).

V případě, že má Kupující vytvořený i zákaznický účet, je možné, že dochází ke zpracování i dalších údajů, které byly Kupujícím poskytnuty dobrovolně.

E-mail slouží rovněž jako identifikační údaj pro přihlášení Kupujícího do jeho účtu. Zároveň se, mimo jiného, využívá i jako místo pro doručení potvrzení objednávky a dalších potřebných informací.

 

4. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1 PLNĚNÍ SMLOUVY, PŘÍPADNĚ JINÉHO ZÁVAZKU, A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Společností a Kupujícím, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.

4.2 SPLNĚNÍ PRÁVNÍ POVINNOSTI

Daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Společností a Kupujícím.

Plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu. Společnost je oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje Kupujícího, údaje o zboží a údaje z komunikace s Kupujícím dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

4.3 OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPOLEČNOSTI, OCHRANA PRÁV A PRÁVEM CHRÁNĚNÝCH ZÁJMŮ SPOLEČNOSTI

Účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor.

Oprávněným zájmem Společnosti je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Společnost získala podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží Kupujícímu. Oprávněný zájem vzniká v návaznosti na vytvořenou objednávku Kupujícího na e-shopu Společnosti.

4.4 MARKETINGOVÉ A OBCHODNÍ NABÍDKY SLUŽEB SPOLEČNOSTI

Plošné zasílání obchodních nabídek zboží: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování Osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Společnost neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, neboť se nejedná o automatizované zpracovávání, ale ruční tvorbu individuálních nabídek. Doba zpracování Osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

Cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. S použitím druhého typu cookies musí Subjekt údajů vyslovit souhlas. Doba zpracování je v tomto případě 3 roky.

5. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
5.1 PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda Osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto Osobním údajům.

5.2 PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné Osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

5.3 PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Osobní údaje, které se daného Subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost Osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených Nařízením.

5.4 PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování jeho Osobních údajů, v případech stanovených Nařízením.

5.5 PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených Nařízením má Subjekt údajů právo získat Osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému Správci, aniž by tomu Správce, kterému byly Osobní údaje poskytnuty.

5.6 PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých Osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu Správce, včetně profilování založeného na oprávněném zájmu Správce. Pokud se Osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má Subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování Osobních údajů, které se ho týkají pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

5.7. PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: info@devini.cz, písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Správce, či do datové schránky Správce (ID: jes954s ). Souhlas se zasíláním informací o novinkách a slevových a marketingových akcích týkajících se zboží Správce lze odvolat také prostřednictvím elektronického odhlašovacího systému kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru novinek přímo v zaslaném e-mailovém obchodním sdělení.

5.8 UPLATNĚNÍ PRÁV

Výše uvedené práva může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: info@devini.cz, písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce, či do datové schránky správce (ID: jes954s).

Pokud Subjekt údajů uplatní některé z výše uvedených práv má Společnost právo žádat prokázání totožnosti Subjektu údajů.

Společnost je oprávněna v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

5.9 PRÁVO PODAT STÍŽNOST

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracováním jeho Osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6. POSKYTNUTÍ A PŘESNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud Subjekt údajů neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu se Společností a poskytnout mu zboží. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro dodání konkrétního zboží ze strany Společnosti.

Po uplynutí lhůt uvedených v článku 4. Společnost Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

Subjekt údajů je povinen Společnosti poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Subjekt údajů, který je zároveň povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně ve svých Osobních údajů. Společnost za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

 

7. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Zpracováním Osobních údajů může Společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

7.1 DORUČOVATELÉ ZÁSILEK

Společnost je oprávněna poskytnout za účelem doručení objednaného zboží jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo firmu podnikající fyzické osoby), titul (je-li uveden), doručovací adresu a telefonní číslo Subjektu údajů subjektu zajišťujícímu doručení objednaného zboží.

7.2 POSKYTOVATELÉ ÚČETNÍCH DAŇOVÝCH A PRÁVNÍCH SLUŽEB

Společnost je oprávněna poskytnout Osobní údaje také osobám poskytujícím správci účetní, daňové a právní služby za účelem plnění svých zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků, ať již v soudním, mimosoudním či správním řízení.

7.3 SUBJEKTY POSUZUJÍCÍ OPRÁVNĚNOST REKLAMACÍ

Společnost je oprávněna poskytnout subjektu zajišťujícímu pro Společnost posouzení oprávněnosti reklamace daňové doklady k zakoupenému zboží obsahující kromě zákonem vyžadovaných náležitostí také e-mailovou adresu a telefon Subjektu údajů.

8. TECHNICKÁ OPATŘENÍ

K ochraně Osobních údajů Subjektu údajů přijala Společnost potřebná organizačně-technická opatření k zabránění především ztrátě, neoprávněné manipulaci, neoprávněnému přístupu a jakéhokoli jiného zneužití. Přijatá opatření jsou průběžně prověřována z hlediska jejich funkčnosti a účelovosti s cílem zajistit maximální standard ochrany osobních údajů. Aplikaci a dodržování organizačně-technických opatření je průběžně monitorováno a jsou přijímáno nová technická řešení s ohledem na technologický vývoj. Osoby, jimž osobní údaje Společnost zpřístupňuje, jsou oprávněni spolupracovat se Společností výlučně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, která zajišťuje požadovaný maximální standard ochrany osobních údajů.

 

V Praze dne 25.05.2018

 

Devini s.r.o.