Mobile Label

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DEVINI S.R.O.

se sídlem 5. května 780/48, Praha 140 00
IČ: 28279549
 
Tyto obchodní podmínky platí pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.revitalash.cz, www.revitalash.sk
 

Korespondenční adresa:

Devini s.r.o. / SPACES
Pumanové 10a, 140 00 Praha 4
Telefon: 608 199 499
e-mail: info@revitalashczech.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost: Prodávající velkoobchod: Devini s.r.o., IČ: 28279549, DIČ: CZ28279549, Spisová značka C 215626 vedená u Městského soudu v Praze, Základní kapitál: 200tis. Kč, sídlo: 5. května 780/48, Nusle, 140 00 Praha 4. Prodávající maloobchod:  Ing. Marcela Pechová, Komenského 28, 79501 Rýmařov, IČ: 87402777

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) společnosti Devini s.r.o., se sídlem 5. května 780/48, Praha, PSČ 140 00, IČ: 28279549, (dále jen „prodávající“) vycházejí z obecně závazných právních předpisů a v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník“) upravují pravidla používání internetového obchodu RevitaLash (dále jen „internetový obchod prodávajícího“ či „internetový obchod RevitaLash“), provozovaného prodávajícím na webových stránkách www.revitalash.cz (dále jen „webové stránky“), zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“ nebo „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“ nebo ,,spotřebitel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

2. V internetovém obchodu RevitaLash bude nabízeno kosmetické zboží, související a doplňkové zboží (dále jen „zboží“).

3. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, přičemž oba tyto dokumenty jsou vyhotoveny vždy v českém jazyce.

4. Při uzavírání kupní smlouvy v souladu s těmito VOP se nepoužije ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

5. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

 

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Veškeré informace o zboží umístěné na webových stránkách, jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Prodávající si objednává zboží z katalogu zboží umístěného na webových stránkách, kde jsou obsažené informace o zboží včetně ceny (včetně DPH) a všech souvisejících nákladů s tím spojených. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost veškerého zboží  –  dostupnost konkrétního zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

3. Kupující si vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář umístěný na webových stránkách a objednávku odešle. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře činí kupující prodávajícímu závazný návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž kupující je tímto svým návrhem vázán po dobu 30 dnů od odeslání objednávky.

4. Kupujícímu je před odesláním objednávky vždy umožněno zkontrolovat a případně změnit údaje, které uvedl do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou pak prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

5. Prodávající obdržení objednávky kupujícímu neprodleně potvrdí formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce ve smyslu ustanovení § 1827 odst. 1 občanského zákoníku. Součástí tohoto e-mailu bude i odkaz na všeobecné obchodní podmínky v textové podobě v souladu s § 1827 odst. 2 občanského zákoníku. Potvrzení objednávky není považováno za akceptaci návrhu na uzavření smlouvy.

6. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky), a to především v souvislosti s charakterem objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu).

7. Za akceptaci návrhu na uzavření smlouvy a okamžik uzavření kupní smlouvy, je považováno odeslání zboží kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím v objednávce či vyzvednutí zboží kupujícím v provozovně RevitaLash anebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy prodávajícím prostřednictvím e-mailu.

8. Webové stránky prodávajícího obsahují mimo jiné i informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace jsou platné jen v případě, že zboží je doručováno výhradně na území České republiky.

9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

10. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

11. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu. 

12. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

3. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4 odst. 1. VOP je kupující povinen předmětné zboží, s výjimkou zboží dle čl. 4 odst. 2. VOP, v originálním obalu společně s originálem faktury-daňového dokladu zaslat nebo předat prodávajícímu do 14 dnů od takového odstoupení na adresu jeho sídla či v provozovně RevitaLash spolu s vyplněným formulářem pro odstoupení od smlouvy (naleznete pod textem Obch. podmínek). Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží a to i v případě, že zboží nemůže být pro svoji povahu vraceno poštovní cestou.

3. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

4. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

7. V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto článku, se kupní smlouva od počátku ruší.

8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

9. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá v případě smluv:

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době od potvrzení objednávky prodávajícím, dodací lhůta se počítá na pracovní dny a obvykle se jedná o 2 - 5 pracovních dnů. U platby zboží prostřednictvím dobírky se dodací lhůta počítá ode dne potvrzení objednávky prodávajícím, ve všech ostatních případech ode dne přijetí platby za zboží prodávajícím. Kupující je o dodací lhůtě objednaného zboží informován e-mailem v okamžiku jeho expedice.

2. Zboží bude dodáno kupujícímu způsobem, který si zvolí v objednávce, přičemž má na výběr ze způsobů uvedených na webových stránkách v sekci „způsob dopravy a způsob platby“, kde je též k dispozici ceník dopravného a balného a další podmínky dopravy. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4. Kupující je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, pokud bylo nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než byl uveden v objednávce.

5. V případě, že kupující zvolí možnost osobního odběru zboží, je kupující povinen v objednávce zvolit osobní odběr na prodejně, ve které si zboží převezme. Zboží si kupující může převzít poté, co obdrží e-mailem od prodávajícího potvrzení, že zboží je na příslušné provozovně připraveno k převzetí. Zboží je kupujícímu ve vybrané provozovně RevitaLash rezervováno po dobu 14 pracovních dnů ode dne doručení potvrzení o připravení zboží na provozovně. Pokud si kupující v této lhůtě zboží nevyzvedne, kupní smlouva nebude uzavřena a objednávka bude stornována.

6. V případě osobního odběru zboží může být kupujícímu vydáno pouze zboží uvedené v jeho objednávce. Jiné zboží nacházející se v provozovně si kupující může zakoupit, avšak za ceny platné pro prodej v provozovně a nikoli za ceny platné pro prodej prostřednictvím internetového obchodu RevitaLash.

7. Spolu se zbožím kupující vždy obdrží fakturu-daňový doklad za zboží.

8. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu, příp. přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od prodávajícího, resp. přepravce převzít.

 

5. CENA ZA ZBOŽÍ A ZPŮSOB PLATBY ZA ZBOŽÍ

1. Ceny za zboží uvedené na webových stránkách jsou platné pouze pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu RevitaLash.

2. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

3. V uvedených cenách za zboží je zahrnuta daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Uvedené ceny nezahrnují náklady na poštovné a balné.

4. Kupující může uhradit cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty v provozovně prodávajícího;

v hotovosti na dobírku,

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího,

5. V případě dodání zboží na dobírku uhradí kupující cenu za zboží při jeho převzetí doručovateli. K ceně za zboží budou připočteny náklady na poštovné a balné dle ceníku uvedeného na webových stránkách v sekci „Informace o doručení“.

6. V případě osobního odběru zboží uhradí kupující cenu za zboží při jeho převzetí v provozovně RevitaLash, a to v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty.

7. Dále je možné cenu zboží uhradit bankovním převodem na účet prodávajícího.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající zašle kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.

8. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. 3 odst. 6. VOP, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

9. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 odst. 7 a odst. 9. VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

10. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.

3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal,

a) má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané,

b) se hodí se k účelu, který prodávající uvádí či ke kterému se zboží takového druhu obvykle používá,

c) odpovídá požadavkům právních předpisů,

d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

e) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

4. Ustanovení uvedená v čl. 7 odst. 3 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží.

6. V případě, že zboží nemá vlastnosti podle čl. 7 odst. 3. VOP, má kupující, právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat výměnu této součásti nebo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny.

7. Není-li možné dodání nového zboží, může kupující odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.  Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující, právo na bezplatné odstranění vady.

8. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součástí má kupující, který je spotřebitel, i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující rovněž právo od smlouvy odstoupit.

9. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

7. REKLAMACE A JEJÍ UPLATNĚNÍ

1. Práva z vady i práva ze záruky za jakost (dále jen „reklamace“) se uplatňují u prodávajícího.

2. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Po uplynutí této doby nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností podle článku 8. těchto VOP. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada.

3. Reklamace se uplatňují osobně v provozovně RevitaLash anebo prostřednictvím pošty, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží, nejpozději však v poslední den stanovené doby.

4. Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit reklamované originální zboží, originální obal výrobku, originál faktury-daňového dokladu o koupi tohoto zboží, a dále uvést konkrétní popis vady a své kontaktní údaje.

5. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a dále potvrzení o datu, místu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě reklamace prováděné prostřednictvím poštovní služby, zašle prodávající toto potvrzení kupujícímu e-mailem.

6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

7. V případě, že prodávaná věc není v rozporu s kupní smlouvou, nemá žádné vady, či již uplynula záruční doba či lhůta pro uplatnění vad, nemá kupující právo na výměnu věci, slevu z kupní ceny, ani nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, s výjimkou případu dle čl. 4 VOP.

8. Kupující je povinen převzít reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

9. Vzorky a dárky, které kupující obdrží bezplatně společně s objednaným zbožím, nelze reklamovat.

10. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů naleznete na odkaze ZDE. 

9. EVIDENCE TRŽEB

1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Prodávající má kdykoliv právo změnit tyto VOP. Takto změněné VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách nebo dnem v nich uvedených. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4. Kupní smlouva včetně všeobecných obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

6. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7. Pokud se některé ustanovení těchto VOP stane zcela nebo z části neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení v plné platnosti a účinnosti a namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

8. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.05.2018.